Hmong Weekly Recap Derek Chauvin Trial Recap, First Week of Trial (3/29-04/02)

Thawj lub aivtim rua ntawm rooj plaub ntawd Derek Chauvin uas yog tus ub txim 3rd degree murder ua tsis yog los txwm tua tuag, tias siv,
yog kev ua phem ncav tsis xyuas xwm
rau tib neeg txuj siab; muaj ntau cov tib neeg mob siab heev.