Racial Reckoning: Hmong Weekly Recap Derek Chauvin coj nws mus kaw mus txog li 22 xyoos ntau rau nws kev tua George Floyd tuag.

Nyob zoo, cov phooj ywg thiab txhua leej txhua tus. Kuv lub npe hu ua Paaj Fuab Xyooj. Kuv yuav tshaj tawm txog cov xov xwm tshiab rau ntawd Racial Reckoning Project. Kuv yog tus txhais lus Hmoob.

Nyob rau hnub Friday tsis ntev los no, tau muaj kev txiav txim plaub ntug muaj qub tub ceev xwm Derek Chauvin coj nws mus kaw mus txog li 22 xyoos ntau rau nws kev tua George Floyd tuag. 
 
Kev txiav txiv no uas yeem yog ntxiv kaum xyoo ntau dua li ib txwm rau cov rooj plaub zoo li cov no.

Nyob rau kev txiav txim plaub, tus kws tu plaub tau piav txog Chauvin tau ua dhau cai thiab tau siv nws lub hwj chim ua tub ceev xwm, ua siab phem rau George Floyd.
    
Nyob rau lub sijhawm txiav txiv kawg, George Floyd tsev neeg tau siv sijhawm los qhia txog lawv kev mob siab, quaj thiab ntsuag rau kev ploj ib tug neeg uas lawv hlub.

Muaj plaub tug neeg uas tau los hais lus, xws li nws tus ntxhais muaj xya xyoo, nws ob tug kwv yau, thiab ib tug xeeb ntxwv.  

Lawv tau haib qhia txog lawv kev mob siab poob plig mus ib txhis, lawv tau hais nug tus kws tu plaub kom muab kev cai lij choj siab tshaj plaws, muaj li 30 xyoo.
  
Derek Chauvin tus leej niam tau hais ob peb lo lus thiab. Nws hais txog nws  tus tub tsis muaj kev txhaum, nws tsuas yog ua nws txoj haujlwm.   
Nws tau hais tus kws tu plaub kom txiav txiv kom sib zog vim yog nws tseem xav muaj txoj sia nyob ntsib nws tug tub thaum nws tawm hauv nkuaj los.

Nyob rau hnub tim 25, lub 5 hli, xyoo 2020, Derek Chauvin nrog rau peb tus tub ceev xwm ntxiv, puas tau raug ntes George Floyd vim lawv muaj kev ntseeg hais tias nws siv daim nyiaj $20 cuav.

Lawv txhua tus tau muaj nws nias rau hauv av, thaum ntawd yog thaum Chauvin tau muaj nws lus siv nws lub hauv caug mus nias Floyd lub caj dab muaj cuaj feeb ntau, nws yeem tsi quav ntsej cov tib neeg qw thiab qhia rau nws kom tso nws ua pa.
  
daim yeeb yam duab tau ua txhua tus neeg thoob plaws lub ntiaj teb mob siab thiab tawm tsam tswj kom muaj kev los tuav tub ceev xwm lub luag haujlwm kom ua muaj kev ncaj ncees