Racial Reckoning: Hmong Weekly Recap Derek Chauvin Trial Recap, Second Week of Trial (04/05-04/09)


 | Nyob zoo, cov phooj ywg thiab txhua leej txhua tus. Kuv lub npe hu ua Paaj Fuab Xyooj. Kuv yuav tshaj tawm txog cov xov xwm tshiab rau ntawd Racial Reckoning Project. Kuv yog tus txhais lus Hmoob.
 | Nyob rau lub asthiv thib ob no, muaj ntau cov tib neeg ua tau tuaj hais lus ua pov thawj txog rau ntawd Derek Chauvin rooj pluab 
 | Nyob rau hnub Monday, tus thawj tub ceev xwm Medaria Arradondo tau tshaj tawm txog qhov Derek Chauvin kev coj tsis ua raws li txoj cai hmo George Floyd tau tuag.  
 | Nws hais tias kev coj li ntawv tsis yog li coj kev cov cob qhia cov tub ceev xwm 
 | Nyob hnub Tuesday, muaj ib tus tib neeg tshwj xeeb tau tuaj hais lus ua pov thawj hais txog kev cov ua nchav ntawd Derek Chauvin thiab lwm cov tub ceev xwm hmo ntawd, nws tau hais tias cov tub ceev xwb hmo ntawd tsim nyom cheem thaum khawm ob txhais tes thiab nyob hauv av lawm.  
 | Hnub Wednesday, cov tub ceev xwb nyob ntawm lub chawd Bureau of Criminal Apprehension tau hais txog ib cov duab thaij hauv George Floyd lub tsheb tsis tau muaj leej twg pom dua los, rog rau tej yam uas muab los hais rau cov lus povthawj, xws li, ntshav thiab tshuaj yeeb. 
 | Nyob rau hnub Thursday, ib tus kws kho mob ntsws, Dr. Martin Tobin tau tauj hais lus ua pov thawj, raws li nws txog kev paub thiab txawg, George Floyd tau tuag vim yog tsis muaj pa mus pab rau nws lub ntsws.
 | Nws tau hais tias nuav yog vim tub ceev xwm kev nias lub hauv caug rau ntawd Floyd caj dab thiab nraub qaum thaum nws nyob hauv av
 | Nyob rau hnub Friday, kws kho mob Lindsey Thomas, ib tus kws kho mob uas txiav txim txog tib neeg kev ploj tuag, Nws tau hais tias tsis yog vim yeem tshuaj uas nws tias li tuag.
 | Nws tau hais tias yog hais tias nws yog noj yeem tshuaj (fentanyl) ntau ces nws yuav yog tuag muaj kev thaj yeem. 
 | Cov kws lij choj rau tus tib neeg ub txim, tuaj yeem hais tias Georgre Floyd tsis yog raug tub ceev xwm tua tuag, tias sib yog vim muaj ntau yam kev sib xyaw nrog yeem tshuaj thiab kev uas twb muaj mob lawm ua ntej.