Racial Reckoning: Hmong Weekly Recap Derek Chauvin Trial Recap, Third Week of Trial, End of Testimony (04/12-04/16)


 | Nyob zoo, cov phooj ywg thiab txhua leej txhua tus. Kuv lub npe hu ua Paaj Fuab Xyooj. Kuv yuav tshaj tawm txog cov xov xwm tshiab rau ntawd Racial Reckoning Project. Kuv yog tus txhais lus Hmoob.
 | Cov lus lus pov thawj rau rooj plaub rau ntawm Derek Chauvin tiav rau lug asthiv dhau no
 | Derek Chauvin tau siv Txojcai 5 hauv Tsoomfwv Asmesliskas Txojcai Loj (U.S. Constitution) lav tseg tias txhua tus neeg muaj cai tsis teb lus lossis hais cov lus uas muab siv los xub tau yus tus kheej nyob rau cov plaubntug, siv qhov no, no ces tsis muaj cai yuam kom teb yog tsis yeem.
 | hnub Monday tom ntej no, cov kws lij choj yuav los hais lus kawg; ces pawg neeg pab txiav txiv (cov jury) yuav sib sau sib tham  txog cov ntsiab lus ntawm rooj plaub no txog thaum lawv txhua tus pom zoo rau ntawm Chauvin puas txhaum los tsis txhaum rau ntawm txim tua neeg second-degree murder, third-degree murder thiab manslaughter charges.  
 | Lub asthiv hais rooj plaub no,  Tau rov muaj lwm qhov teeb meem nrog tub ceev xwm nres tsheb  tias nrho tua tuag ib tug tub hluas dub  muaj hnub nyoog 20 xyoo, Daunte Wright, ua yog ib nyob rau Brooklyn Center.
 | Raw li qhov nws niam hais, nws niam tau nyob hauv xov tooj nrog nws tham lub sijhawm uas tub ceev xwm tau tsheb nres tias tua nws tuag. Nws tau hais tias tub ceev swb tau nres nws vim nws muaj qee yam dai rau ntawm nws daim iav  hauv lub tsheb. 
 | lawv tseem tabtom tshawb xyuas txog qhov xwm txheej no, thawj tub ceev xwm Tim Gannon ua tau nqis nws txoj haujlwm rau Brooklyn Center  hais tias tub ceev xwm Kim Potter tau siv yuam kev nws rab phom tab sis tiag mas,  nws xav siv nws rab taser. 
 | Lawm ob leeg tau nqis tawm ntawm lawv txoj haujlwm Tsij li ntawd qhov teeb meem ntawd. Potter raug foob rau second degree manslaughter, nws tau nyiaj lav tso nws tawm hauv qhov taub los nyob ib ntus. 
 | Daunte Wright rau tua rau lub 4 hli ntuj hnub tim 11.  Cov neeg tawm tsam tau tua txhua hmo tuaj sib sau ua ke hauv nyob rau Brooklyn Center tub ceev xwm lub chaws ua hawjlwm xav tau kev ncaj ncees
 | Tub ceev xwm thiab cov tub rog nyob hauv xeem tau tua mos txwv yas thiab tua tshuaj ntsim qhov muag kom cov tibneeg tawm tsam khiav tias siv faib. Muaj li 130 cov tibneeg tawmtau raug ntes. 
 | cov thawj coj hauv zej zog tau tsa suab kom tsis txhob siv tub rog rau cov tibneeg tua tawm tsam.
 | Tus kws lij cho rau George Floyd tsev neeg, Ben Crump, tamsis no yuav los pab Daunte Wright tsev neeg tias. 
 | Nws nws tau hais tias ib qhov zoo tam sim no yog tub ceev xwm Potter raug foom rau second degree manslaughter ces yog ib kev qhov zoo
 | tab sis nws tau  hais tias tsis txaus tias, yuav tsum foob kom tsim nyog