Racial Reckoning: Hmong Weekly Recap Derek Chauvin Trial Recap, The Verdict, Guilty on All Counts (04/19-04/23)


 | Nyob zoo, cov phooj ywg thiab txhua leej txhua tus. Kuv lub npe hu ua Paaj Fuab Xyooj. Kuv yuav tshaj tawm txog cov xov xwm tshiab rau ntawd Racial Reckoning Project. Kuv yog tus txhais lus Hmoob.
 | Nyob rau hnub Thursday hauv Minneapolis, mauj ntau puas leej tau tuaj si sau rau tus tub hluas, Daunte Wright, uas muaj 20 xyoo lub ntees.
 | Wright yog tus tub hluas ua tub ceev xwm tau tua thaum lawv nres nws lub tsheb. Raws li tub ceev xwm hais mas, nws siv nws rab phom yaum kev, nws xav tias yog nws rab taser.
 | Tub tub ceev xwm ua yog  nws raug ntes thiab foob txog second degree manslaighter, uas yog ua phem ncav kev tsim txom tsis xyuas xwm rau tib neeg txuj siab , txawm li cas los cov tibneeg tawm tsam tsis ntseeg thiab xav tau kev foob rau kev Murder lossis txoj kev txhaum cai uas txhob txwm tua ib tug tibneeg kom nws tuag
 | tus tub hluas no tso tseg tej me nyuam menyuam mos.
 | Tsev neeg rau tus tub hluas no tau uas nws lus ntees ob hnub tom qab sam tau txiav txim siab ris lub txim txhaum cai, Murder, rau qub tub ceev xwm Derek Chauvin uas siv hauv caug nias George Floyd tuag.
 | Kev txiav txim tau ua rau ntau tus neeg txaus siab lossis kaj siab– cov pawg neeg no yog cov tawm tsam rau kev ncaj ncees nrog rau cov tib neeg uas txhawj xeeb txog kev tib neeg tawm tsam kev ua hem yog hais tias rooj plaub tsis muab txim rau Chauvin. 
 | Chauvin yuav mus nyob nkuaj mus txog 40 lub xyoo; yuav coj nws mus kaw nyob 8 lub avthis tom ntej no
 | Nyob rau tam sim no txog rooj plaub thiab lus txim no, lub chaw U.S. Department of Justice tau tau tshaj tawm txog lawv qhov kev tshawb xyuas kev coj hauv Minneapolis tub ceev xwm chaw ua haujlwm 
 | Qhov kev tshawb no yog xyuas txog kev ua ncav thiab kev coj ua tub ceev xwm ua yog tsis muaj kev ncaj ncees   
 | Muaj ntau ntau tshaj li 3000 cov tub rog hauv xeev thiab pab tub rog  ya dav hlau txib ua hauj lwm hauv nroog ntxaib rau lub sijhawm hais plaub
 | Cov tub rog tau txib mus tsev lawv. Lawv yuav rov qab raug txim tuag thaum lub 8 hli ntuj thaum rov txog rooj plaub rau peb tus tub ceev xwm ua nyob rau lub sijhawm thaum George Floyd raug ntes
 | ua tsaug rau nej mloog thiab nyob nrog peb rau lub sijhawm no. No yog cov lus kawg rau lub sij hawm no, mam li tshaj tawm tshiab ntxiv rau lub yim lub hlis ntuj thaum txog peb tus tub ceev xwm rooj plaub.